W  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku został utworzony 

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy 

realizujący kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dzięki temu dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe zajęcia wspomagające prowadzone przez specjalistów: psychologów, pedagogów, neurologopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitantów, dietetyka, kynoterapeutę.

 Celem programu jest zapewnienie dziecku interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania jego rozwoju poprzez:

1) zorganizowanie specjalistycznej terapii,

2) skierowanie do rodziców fachowej informacji dotyczącej dziecka i jego problemów rozwojowych,

3) nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia, pomocą społeczną i instytucjami oświatowymi w celu udzielenia aktywnej pomocy i wsparcia dziecku oraz jego rodzinie.

 Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Dzięki niemu dziecko będzie miało prawo do realizacji do 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających w tygodniu oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych konsultacji z psychologiem, pedagogiem, logopedą lub innymi specjalistami.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Warunkiem udziału dziecka w programie jest złożenie w sekretariacie Poradni przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnego wniosku o zakwalifikowanie dziecka do programu rządowego " Za życiem" 

Poradnia zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie kwalifikacji do programu, ustalania ilości i rodzaju zajęć oraz doboru specjalistów pracujących z dzieckiem. 

Program jest finansowany z budżetu państwa i realizowany w latach 2017-2021.

 

Rodziców zainteresowanych udzieleniem bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt bezpośrednio w sekretariacie Poradni lub telefoniczny pod numerem telefonu 94 37 498 32 lub 512 350 752.

 

Copyright © 2010-2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szczecinku.
Wszystkie prawa zastrzeżone.